மாணவத் தலைவர்களை தெரிவு செய்வதற்கான தேர்தல் அண்மையில் இடம்பெற்றது